Styrelsesvedtægt

VEDTÆGT FOR

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN I VIBORG KOMMUNE

Kapitel I

§ 1 Viborg Ungdomsskole.

Stk. 1 Viborg Ungdomsskole er én skole. Skolen kan oprette lokale afdelinger.

§ 2 Ungdomsskolebestyrelsen.

Stk. 1 Der oprettes én ungdomsskolebestyrelse, som består af 13 medlemmer:

  • 2 repræsentanter for Byrådet
  • 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter
  • 3 repræsentanter for skolebestyrelserne, 1 fra hvert af de 3 områder (Nord, Vest og Øst)
  • 1 forældrevalgt repræsentant fra klubområdet
  • 3 medarbejderrepræsentanter valgt henholdsvis fra dagafdelingen, fritidsafdelingen og klubområdet
  • 2 elevrepræsentanter valgt henholdsvis fra dagafdelingen og fritidsafdelingen

Stk. 2 Samtlige medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke deltage i afstemning om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager om enkeltpersoner.

Stk. 3 En repræsentant for Viborg Ungdomsråd deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder (uden stemmeret). Repræsentanten må ikke deltage i eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager om enkeltpersoner.

Stk. 4 Ungdomsskolens leder er sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder (uden stemmeret).

Stk. 5 Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne (uden stemmeret), når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 

Kapitel II

§ 2     Valg til ungdomsskolebestyrelsen.

Stk. 1 Repræsentanterne for Byrådet udpeges af Byrådet enten inden for eller uden for dennes medlemskreds.

Stk. 2 Repræsentanterne for organisationerne vælges af Byrådet efter indstilling fra de stedlige organisationer.

Stk. 3 Skolebestyrelsens repræsentanter vælges af og blandt de forældrevalgte medlemmer af kommunens skolebestyrelser.

Stk. 4 Repræsentanter for klubområdet vælges på et fælles forældrerådsmøde.

Stk. 5 Medarbejderrepræsentanterne vælges ved en fælles valghandling af og blandt medarbejderne ved Viborg Kommunes Ungdomsskole og klubområdet. Ungdomsskolen afholder valghandlingen. Samtlige medarbejdere har stemmeret.

Stk. 6 Elevrepræsentanterne vælges af og blandt eleverne på ungdomsskolen/klubberne. Hvis der er oprettet elevråd, vælger dette elevrepræsentanterne.

Stk. 6 For hvert medlem af ungdomsskolebestyrelsen vælges en stedfortræder. Valg af disse sker efter samme regler som for medlemsvalget.

§ 3 Valgperiode.

Stk. 1 Medlemmer og stedfortrædere vælges for 4 år. Valgene foretages senest ved udgangen af januar måned efter hvert kommunalvalg, dog vælges forældrerepræsentanterne umiddelbart efter nyvalg til skolebestyrelsen senest ved udgangen af juni måned. Medarbejderrepræsentanterne (og stedfortræderne) vælges dog kun for 2 år. Elevrepræsentanterne (og stedfortræderne) vælges kun for ét år, og valget foretages ved skoleårets begyndelse.

Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil udgangen af den måned, hvor nyvalg har fundet sted.

§ 4 Ungdomsskolebestyrelsens konstituering og møder.

Stk. 1 Ungdomsskolebestyrelsen vælger en formand og en næstformand ved flertalsvalg blandt de stemmeberettigede medlemmer. Valg af formand og næstformand foretages som to særskilte valg.

Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsens møder er lukkede.

Stk. 3 Møderne afholdes så ofte, som formanden - eller 3 af medlemmerne med angivelse af punkter til dagsordenen - finder det fornødent.

Stk. 4 Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

Stk. 5 Formanden indkalder til møde med mindst 10 dages varsel.

Stk. 6 Formanden fastsætter dagsorden for mødet og sender denne med evt. bilag senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne og tilforordnede. - Hvis et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest 8 dage inden mødet.

Stk. 7 I særlige tilfælde kan der indkaldes til møde med kortere varsel. Medlemmer underrettes så vidt muligt om sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 8 Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Medlemmer kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede ved afstemningen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.

§ 5 Protokol, forretningsorden m.v.

Stk. 1 Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. For hvert møde anføres i protokollen, hvilke medlemmer der er fraværende. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af alle mødedeltagere.

Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

Kapitel III

§ 6 Ungdomsskolebestyrelsens opgaver m.m.

Stk. 1 Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der fastsættes af Byrådet, jf. lov om ungdomsskoler.

Stk. 2 Ungdomsskolebestyrelsen sørger for, at der til de relevante aldersgrupper fremsendes tilbud om deltagelse i ungdomsskolevirksomhed.

Stk. 3 Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen og klubområdet.

Stk. 4 Inden for den af Byrådet fastsatte beløbsramme udarbejder ungdomsskolebestyrelsen hvert år - i samarbejde med Børn og Ungeforvaltningen - udkast til budget for Viborg Ungdomsskoles virksomhed.

Stk. 5 Vedr. ansættelse og afskedigelse af personale i Viborg Ungdomsskole henvises til Viborg Kommunes personaleadministrative regler.

Stk. 6 Vedr. diæter, tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v. henvises til reglerne i den kommunale styrelseslov og Byrådets beslutninger.

 

Kapitel IV

§ 7 Elevråd.

Stk. 1 Ungdomsskolens elever kan danne et elevråd til varetagelse af elevernes fælles interesser på ungdomsskolen, jf. § 9 i lov om ungdomsskolen. - I stedet for et elevråd kan der etableres en elevforsamling.

 

Kapitel V

§ 8 Vedtægtsændringer.

Stk. 1 Ændringer i vedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen.

 

Fritids- og Ungdomsklubber

Målsætning og indhold
Fritids-/ungdomsklubberne er omfattet af Viborg Kommunes overordnede børne- og ungdomspolitik ”Lys i øjnene hos børnene, de unge og de voksne”. Herudover kan Ungdomsskolebestyrelsen formulere yderligere målsætninger.

Det er Byrådets mål,

  • at alle børn og unge tilbydes samvær med andre børn og unge i sociale fællesskaber i fritiden,
  • at børn og unge indgår i demokratiske processer, hvor indflydelse og medbestemmelse medvirker til, at de kan tage medansvar og være med til at strukturere deres fritid,
  • at børn og unge udfordres og styrker deres sociale kompetencer og relationer gennem fælles oplevelser.

Klubberne er en del af ungdomsskolen. Der kan dannes forældreråd i alle klubber. Forældrerådet består af mindst 3 forældrevalgte, 1 medarbejderrepræsentant og 1 lederepræsentant.

Forældrerådene mødes fire gange om året til et todelt møde. Første del er et klubmøde og anden del er et fælles klubrådsmøde for alle klubrådene. Her kan de overordnede principper drøftes.

Forældrerådene er rådgivende for Ungdomsskolebestyrelsen.Sidst opdateret: 15.06.2017